Welcome to Sam's homepage


HomeHobbiesAlbumChân dung của mèo mun...:) !!!

Ly' lịch trích ngang  

Name: Trần Chánh Tâm (Sam)

Nick: Mèo Mun (Có lúc bị gọi là Mèo Hoang)

DOB: 19/10/79

Add: Melbourne, Australia

school: Swinburne Uni of Technology /images/Pics/HAWTHORN.JPG

Contact me:tamtran100@hotmail.com

 
Copyright 2002 by Sam Tran

All Rights Reserved.