Chao mừng các bạn đến với Website Damlaula.

                                                                        Kitty    
 

Các thành viên :

 Teân thaät: Huyønh Thò Thuøy Dung

Tình traïng gia ñình: caùi naøy khoù noùi quaù !!!! :D

Dob: 27/03/1980

Sôû thích: hoâng bieát !!!( web designer noùi chöù hoâng phaûi Kitty:))

Hieän ñang laøm cho moät coâng ty ôû Bình Chaùnh, Tp HCM

 Pic1     Pic 2     Pic 3     Pic 4